Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

Gambalain Mo Kami, Panginoon

Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Malabis kaming nagagalak sa aming mga sarili
Kung naabot namin ang aming mga pangarap
Sapagkat nangarap kami ng napakababa
Kung nakarating kami nang ligtas
Sapagkat naglayag kami nang napakalapit sa pampang

Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Sa karangyaan ng mga bagay na aming pag-aari
Nawaglit ang aming uhaw
Sa tubig ng buhay;
Na nang kami'y humilig sa buhay,
Nahinto rin ang aming pag-aasam sa Walang Hanggan
At sa aming pagsisikap na magtayo ng panibagong daigdig
Hinayaan naming ang aming pananaw
Sa bagong Langit na magdilim.

Gambalain Mo Kami, Panginoon na mangahas ng buong tapang,
Na maglakbay sa higit na malalalim na karagatan
Na kung saan ang mga unos ay maghahayag ng iyong pagka-Panginoon;
Kung saan, mawala man sa aming balin-tataw ang mga lupa,
Matatagpuan naman namin ang mga bituin.

Hinihiling namin, Sa Iyo, na itulak patungo
sa mga hangganan ng abot-tanaw ang aming mga pag-asa;
At ihatid kami sa hinaharap
Na may lakas, tapang, pag-asa at pag-ibig.

--panalangin sinasabing katha ni Sir Francis Drake, 1577

KALIPUNAN NG MGA PANALANGIN

para sa mga indibidwal at grupong nagsusulong ng kapayapaan at pambansang pagbabago

Panuto: Ang mga panalanging ito ay maaaring dasalin sa mga pagsisimula ng pagtitipon o pagkatos ng pagpupulong. Maaari ring dasalin ang mga ito sa pansariling pangangailangan. Kung gagamitin ang panalangin sa isang pangmaramihang grupo, iminumungkahi na magtalaga ng isang namumuno o tagapag-padaloy. Mas mainam kung may sapat na kopya para sa bawat kasapi. Maaaring dasalin ang mga panalangin ng salitan, sabayan o kaya’y ng tahimik na sabay-sabay na pagbasa sa una at may namumuno na babasa sa ikalawang ulit.

1. Sapagkat Kami ay Iisa

Panginoong Maylikha ng lahat ng nakikita at ‘di nakikita, may buhay at pagmamalay at yaong mga wala
Tulungan Mo kaming maunawaan
Ang mga hiwaga ng Santinakpan
O kung hindi nama’y mamangha
sa kariktan ng Iyong dunong-paggawa:

Sapagkat kami ay iisa.

Makita sana namin sa aming kapwa
Ang aming mga kapatid na malaon nang
Nawawala sa aming piling
At ngayo’y nakabihis ng ibang balat
Nagsasalita ng ibang wika
at nananampalataya sa relihiyong banyaga:

Sapagkat kami ay iisa.

Madama sana namin ang tibok ng puso
ng bawat kapatid na Muslim, Katutubo at Kristiyano, sapagkat iisa ang dugo
na nananalaytay sa aming mga ugat at iisa ang espiritung bumubuhay sa aming mga kaluluwa:

Sapagkat kami ay iisa.

Maunawaan nawa namin ang daing ng pagdurusa, usalin man ito sa wikang Bisaya, Ilokano, Pampango, Tagalog, Bicol at iba pang lenggwahe sa bansa
at makilala namin ang tugon sa wika ng katarungan, pagkakaisa at pakikipagtulungan:

Sapagkat kami ay iisa.
Makasumpong nawa kami ng ginhawa sa kamay ng kapwa naming nagnanais makaranas ng malawakan at malalimang pagbabago sa aming lipunan—ang mga pulis sa kamay ng taum-bayan, ang mga guro sa mga mag-aaral, ang mga duktor sa mga maysakit, ang mga pari, madre, at imam sa kanilang kawan, ang mga lider sa kanilang nasasakupan:

Sapagkat kami ay iisa.

At sapagkat sa kahuli-hulihang pagsusuma, bagama’t iba’t iba ang aming pamamaraan at pananaw sa sari’t saring isyu ng aming lipunan, kami ay iisa sa layunin ng pagbabago sa bansa. At dito, kami’y naniniwala na kami’y ‘di nag-iisa.

2. Kung Kami'y Nakalilimot

Kung dumarating ang mga panahong
inaari naming parang sa amin ang laban dito sa daigdig, patawarin Mo kami.

Kung nagagalak kami ng labis, dahil sa aming tingin, nakagagawa kami ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ng aming mga kakayahan, biguin Mo kami.

Kung nawawalan kami ng pag-asang mapagbago ang aming tahanan, paaralan, mga institusyong pribado at publiko, ang aming sambayanang Pilipino, palakasin Mo ang loob namin.

Kung labis-labis ang aming mga pag-aalala sa kabi-kabilang pagkakasakit, panghihina at pagpanaw ng aming mga kaalyado, pakalmahin Mo kami.

Kung itinuturing naming, tapos na ang aming mga gawa, sapagkat napagwagihan na namin ang mga maliliit naming pakikipagtunggali, iharap Mo kami sa higit na malaking pakikipaglaban.

Kung nanlalabo na ang aming paningin, at masyado kaming nakatuon sa pansarili naming mga sugat at suliranin, ipaalaala Mo sa amin ang aming mga kapatid na mas nahihirapan at nagdurusa.
Kung ginigiyagis kami ng takot at pangamba, tapikin Mo ang aming balikat at marahang sabihing ang laban ay sa Iyo at kami’y pawing tagasunod Mo.

3. Panalangin ng Makabagong Aktibista

Diyos naming Mahal, ang bayang pinagsilangan Mo sa amin ay batbat ng pagdurusa at kaapihan
Naglipana ang mga mapang-alipin at mapagsamantala
At sa bawat araw na nagdaraan aming nakikita at nadarama na lumalabo ang pag-asa
Kinakailangan naming magsalita at sumigaw, itaas ang aming mga kamao at magkapit-bisig upang ang aming tinig at paninindigan ay marinig

Hinihiling namin, na habang kami’y nakikibaka kami’y gabayan ng Iyong mapagpalang presensiya

Sa bawat pagtaas ng plakard na aming hawak, turuan Mo kaming itaas ang aming mga pusong walang bahid ng kasakiman at personal na interes

Sa aming bawat pagsigaw, turuan Mo kaming bumulong sa aming kapwa ng mga salita ng pagpapatawad at paghingi nito

Sa aming maghapong pagtayo at pagmamartsa sa mga plaza at liwasang bayan, turuan Mo kaming lumuhod o yumukod na nagkakatipon sa Iyong dambana

Sa aming pag-akusa sa mga katiwaliang nagagaganap sa aming bayaan, turuan Mo kaming suriin ang aming mga kalooban para sa mga gawaing di nararapat

Sa aming paninindigan sa aming mga prinsipyo at ipinaglalaban, turuan Mo kaming umupo, mag-isip at magnilay, kung ito nga bang aming isinusulong ay naaayon sa Iyong pagnanasa at kahilingan.

4. Panalangin Para sa Ating Mga Kasapi

na Sumakalibang-Buhay at Yaong mga Naghihirap

Namumuno: Sumandali tayong manahimik at alalahahin ang mga kasapi nating sumakabilang buhay dahil sa pamamaslang o maagang pagkamatay at yaong mga buhay at kasalukuyang naghihirap.

[Maaring banggitin ang pangalan ng mga kasapi, hal. Ipanalangin natin ang mga kaluluwa nina Filomena Tatlong-hari, Marlyn Esperat, Popoy Lagman, etc. na nauna na sa atin…]

Ipanalangin natin ang mga kaluluwa nina…. at alalahahin natin sina…. (para sa mga buhay na nakakulong, nawawala, o pinahihirapan).


Para sa kanila na nagbubo ng kanilang dugo sa lupa nating tigmak ng kasaklapan at karimlan, upang umusbong ang puno ng pag-asa, manalangin tayo na huwag malagas ang mga dahon nito sa pamamagitan ng panghihina ng loob.

Para sa kanilang dumaan sa hirap at mga pagpapahirap, at hindi sumuko at bagkus ay nagpatuloy sa pakikibaka, manalangin tayo upang magkaroon tayo ng ganitong uri ng tapang at tibay ng damdamin upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulaan.
Para sa kanilang hindi makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay ngayon dahil sa pagmamahal sa bayan, manalangin tayong maging mapagparaya at mapagpaubaya, upang manatiling nagniningas ang apoy ng pakikibaka at magbigay ng liwanag sa landas nating nadidiliman.

5. Panalangin Para sa Kapayapaan

Panginoon, gawin Mo kaming daan ng iyong kapayapaan
Upang kung saan may alitan, magtanim kami ng pagmamahal
Kung saan may kapinsalaan, ng pagpapatawad
Kung saan may alinlangan, ng pananampalataya
Kung saan may kahinaang-loob, ng pag-asa
Kung saan may kadiliman, ng liwanag
Kung saan may kalungkutan, ng ligaya

O Makalangit na Guro, igawad sa amin ang biyaya na kami’y maghanap ng maaaruga at hindi ng sariling kapakanan;
na kami’y umunawa sa halip na unawain;
na kami’y magmahal sa halip na mahalin.
Sapagkat sa pagbibigay kami nakatatanggap.
Sa pagpapatawad kami nakasusumpong ng kapatawaran.
At sa pagkamatay sa sarili kami isinisilang sa buhay na walang hanggan. -- Panalangin ni San Francisco ng Assissi

6. Panalangin ng Nalilito

Panginoon naming Diyos
Hindi namin alam kung saan kami patungo
Ni hindi namin naaaninag ang daan sa aming harap
At lalong hindi namin batid kung saan ito magwawakas.
Mas lalong di namin alam ang aming mga sarili,
At ang katotohana’y hayag: hindi ibig sabihin na sinusundan namin ang Iyong ibig ay nakasusunod nga kami
Subalit naniniwala kami na ang pagnanasang sundin Ka ay siya ngang
nakapagpapaligaya sa Iyo
Inaasam naming hindi kami makakakawa ng anumang lilihis sa pagnanasang iyon.
At batid namin na kapag ginawa namin ito, ihahatid Mo kami sa tamang landas
Kahit hindi namin nahahalatang ito nga ang nangyayari.
Kung gayon, magtitiwala kami sa Iyo magpakailanman
Na mangyari ma’t mukha kaming naliligaw at nasa lilim ng kamatayan
Hindi kami matatakot,
Sapagkat palagi Kang nasa sa amin,
At hindi mo kami iiwan
Upang harapin ang aming mga panganib nang nag-iisa.

--Halaw at salin sa Panalangin ni Tomas Merton (1915-1968).

7. Panalangin Para sa Nagsusulong ng Pagbabago sa Lipunan

Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos ng tumpak na paghihirap, kalituhan ng isip, tunggaliang-panloob at mga ‘di katiyakan, nang hindi tayo magmalaki na tayo ang makakapagbago sa ating lipunan.

Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos ng sapat na kabiguan, ng luha, ng gutom, ng pag-aalala at galit, nang hindi tayo makuntento sa maliliit nating mga tagumpay.
Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos karanasan ng pagtatakwil at pagtanggi ng mga taong ating pinaglilingkuran at ipinaglalaban, nang manatili tayong mapagkumbaba na tayo’y mga tauhan at hindi ang mismong Tagapaglitas.

Nawa’y alipustain tayo ng ating mga kaaway, yanagin ang ating mga prinsipyo at pagpapahalaga upang malaliman nating maunawaan ang ating mga ipinaglalaban.

Nawa’y kutyain ng mga kaibigan at kapamilya ang ating mga pagpapagal at pakikipagtunggali, nang maranasan natin ang sugat ng mga tunay na manggagawang nag-iisa sa kanilang adhikain subalit buo ang puso at pag-asang makabuluhan ang ipinaglalaban.

Nawa’y sa wakas, makilala natin, na mautas man ang ating buhay, iinog ang mundo at tuloy ang pakikipagsapalaran, at hindi tayo lamang ang gumagawa para sa ikapagbabago ng ating bansa.

8. Panalangin Para Matutong Umatras

Sa gitna ng laban, kung dehado ang ating kampo, hindi masama ang umatras nang panandalian…

Panginoon ng Kapayapaan at Diyos sa panahon ng Digmaan, turuan Mo kaming umatras
mula sa pakikipaglaban
At sandaling mamahinga, upang balikan
ang sinabak naming labanan

Nang sa gayo’y makita naming lubos
Kung saan kami mahina, at saan kami nagkulang
Kung saan kami nagmalabis at naging mga hangal

Matuto kaming umamin ng aming mga pagkakamali at pagmamatigas
Matuto kaming tanggapin ang aming mga naging kasalanan
Matuto kaming matuto sa aming mga naging kamalian

Upang maging mas mainam kaming tagapagtanggol, tagapagsalita, taga-akay ng aming kapwa.

9. Panalangin sa Pagbubukas ng Pagtitipon

Panginoon, salain Mo ang aming mga isip sa anumang hindi kaaya-aya at kuro-kurong hindi mabait

Linisin Mo ang aming mga dila, sa mapapait na salita at pahayag na maaaring makasakit

Dalisayin Mo ang aming pusong maramdamin at mapagtanim ng galit,
alisin ang hindi banal at nagpapabanal

Pagaanin Mo ang aming mga kamay,
upang sapuhin namin ang mga balikat na may pasan at daupin ang mga palad na nanginginig

Tanggalin Mo ang puwing sa aming mga mata, nang kami’y malinaw na makakita sa pananaw at damdamin ng iba

Alisin Mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig,
Hindi lamang ang mga tinig subalit ang nagkukubling hinaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi

Gawin mong matalas ang aming mga pang-amoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mababangong pananalita at pagpapahayag

At saka pagkatapos ng pagtitipong ito, gabayan Mo ang aming mga hakbang
Nang matiyak naming ang landas na aming tinatahak ay yaong Iyong itinakda para sa aming mga yabag.

10. Panalanging Para sa Paggalang sa Karapatang-Pantao

Siya, na pinahupa ang kaniyang maaalab na damdamin at pagnanasa, na nakaunawa sa kabuuan ng natatagong lihim ng Sanlibutan ; na nangaral ng mga turo sa Tamang Daan ng Pagpapalaya para sa kapakinabangan ng lahat sa paarang mapagpaubaya ; sa Kanya, na kinakanlungna ng malalim na debosyon, nawa’y ang diwa naming (kong) * ito ay manahan ng panghabam-panahon !

Huwag nawa kaming makasakit sa kahit na ano o sino’ng nilalang na may buhay ; huwag nawa kaming magpahayag ng anumang ‘di totoo ; at huwag nawa kaming mag-imbot ng kayamanan o asawa ng iba ! Palagi nawa kaming uminom ng matamis na inumin ng pagkakuntento ! Huwag nawa kaming matuwa sa pagmamataas o makadama ng galit kanino man ;

Ang mabuting kapalaran ng ibang tao’y huwag sanang maghatid sa amin ng pagkainggit : Nawa’y ang lahat ng aming pagnanasa ay para sa matapat at patas na pakikipagkapwa, at ang aming mga puso’y magalak sa paggawa ng mabuti para sa iba sa pamamagitan ng paggamit sa aming talinong pinakamagaling.

-- panalangin ni Dr. Jane Goodall
* maaaring pagpalitin ang ako at kami depende sa okasyon o dami ng nagdarasal.

11. Panalanging Para sa Kapayapaan 2

Ipadala Mo, O Panginoon,
ang kapayapaan Mong tumpak at walang maliw, nang ang kaluluwa nami’y magningas ng kapayapaan.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang kami’y mangatwiran, gumawa at magpahayag ng may pagkakasundo.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang kami’y maging malugod at mapagpasalamat sa
nag-uumapaw Mong biyaya.


Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang sa gitna ng hidwaan sa daigdig, madanas namin ang Iyong galak.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang mapagtiisan namin at mabata ang lahat, alang-alang sa Iyong awa at pagpapala.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang ang aming buhay ay maging pangitaing Makalangit, at nang sa Iyong liwanag, maglaho ang lahat ng karimlan.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, aming Ama at Ina, nang kaming Iyong mga supling sa Daigdig ay magkaisa bilang isang pamilya.

12. Nagpapasalamat Kami, Para sa Araw na Ito

Para sa yumayabong na kadakilaan ng Sangnilikha, ng mga daigdig na kilala at ‘di kilala, mga kalawakang nasa ibayo ng mga kalawakan, na pumupuspos sa amin ng pagkamangha at sumusubok sa aming imahinasyon:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa marupok na planetang Lupa,
Sa tuwi-tuwinang paglaki at pagliit ng tubig,, sa kaniyang mga dapit-hapo’t pana-panahon :

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa ligaya ng buhay-tao,
Sa kaniyang mga hiwaga at sorpresa, mga pag-aasam at tagumpay :

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa aming komunidad, ang aming iisang nakaraan at pag-asa sa kinabukasan, ang aming kaisahan sa paglampas sa lahat sanhi ng hidwaan, ang aming galing na gumawa para sa kapayapaan at katarungan sa gitna ng galit at kaapihan:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa matatayog naming pangarap at mabunying adhikain, para sa pananampalatayang walang karahasan, sa pag-unawa ng mga pananaw na hindi namin ari:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa mga nagpagod at nagdusa para sa isang mundong higit na makatarungan, sa mga namuhay upang ang iba’y mamuhay rin ng may karangalan at kalayaan:
Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa pantaong kalayaan at sagradong ritwal; para sa pagkakataong magpanibago at lumago, igiit ang nais at pumili:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Nananalangin kami na kami’y mamuhay hindi sa ilalim ng aming mga pangamba subalit ng aming pag-asa, hindi sa pamamagitan ng aming salita kundi ng aming mga gawa.

13. Panalanging Muslim Para sa Kapayapaan

Sa ngalan ni Allah,
ang mabunyi, ang maawain.
Papuri sa Panginoon ng Sanlibutan
na lumalang sa atin at lumikha sa atin
bilang mga tribu’t bansa
upang kilalanin natin ang isa’t isa, at
hindi kamuhiaan ang bawa’t isa.
Kung ang ating kaaway ay sumasandig
sa kapayapaan, tayo ri’y dapat sumandig
sa kapayapaan at sumampalataya sa Diyos,
sapagkat siya ang Panginoon na nakaririnig
at nakababatid ng lahat ng bagay.
At ang mga tagasunod ng Diyos ay yaong
Mga lumalakad sa ibabaw ng Daigdig
ng may pagpapakumbaba, at kung babatiin
natin sila, sinasabi natin, “SALAAM.”

14. Panalanging Hindu Para sa Kapayapaan

O Diyos, ihatid mo kami mula sa
‘di totoo tungo sa Totoo
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
dilim patungong liwanag
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
kamatayan patungong buhay na walang-hanggan
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
Shanti, Shanti, Shanti sa lahat.
O Panginoong Diyos na makapangyarian sa lahat,
Magkaroon nawa ng kapayapaan sa kalangitan
Magkaroon nawa ng kapayapaan sa daigdig
Maging mapayapa nawa ang mga tubig
Magi nawang kaaya-aya ang mga halamang-gamot
At ang mga puno at halaman ay maghatid ng
kapayapaan sa lahat.
Nawa’y ang Kautusan ay magpakalat
ng kapayapaan sa lahat ng dako ng mundo.
Nawa’y ang lahat ng bagay ay maging batis
ng kapayapaan sa amin.
At nawa’y ang kapayapaan mismo, ay magkaloob
ng kapayapaan sa lahat at ang kapayapaang yaon
ay sumapit sa akin.

KALIPUNAN NG MGA PANALANGIN

para sa mga indibidwal at grupong nagsusulong ng kapayapaan at pambansang pagbabago

Panuto: Ang mga panalanging ito ay maaaring dasalin sa mga pagsisimula ng pagtitipon o pagkatos ng pagpupulong. Maaari ring dasalin ang mga ito sa pansariling pangangailangan. Kung gagamitin ang panalangin sa isang pangmaramihang grupo, iminumungkahi na magtalaga ng isang namumuno o tagapag-padaloy. Mas mainam kung may sapat na kopya para sa bawat kasapi. Maaaring dasalin ang mga panalangin ng salitan, sabayan o kaya’y ng tahimik na sabay-sabay na pagbasa sa una at may namumuno na babasa sa ikalawang ulit.