Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

14. Panalanging Hindu Para sa Kapayapaan

O Diyos, ihatid mo kami mula sa
‘di totoo tungo sa Totoo
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
dilim patungong liwanag
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
kamatayan patungong buhay na walang-hanggan
O Diyos, ihatid mo kami mula sa
Shanti, Shanti, Shanti sa lahat.
O Panginoong Diyos na makapangyarian sa lahat,
Magkaroon nawa ng kapayapaan sa kalangitan
Magkaroon nawa ng kapayapaan sa daigdig
Maging mapayapa nawa ang mga tubig
Magi nawang kaaya-aya ang mga halamang-gamot
At ang mga puno at halaman ay maghatid ng
kapayapaan sa lahat.
Nawa’y ang Kautusan ay magpakalat
ng kapayapaan sa lahat ng dako ng mundo.
Nawa’y ang lahat ng bagay ay maging batis
ng kapayapaan sa amin.
At nawa’y ang kapayapaan mismo, ay magkaloob
ng kapayapaan sa lahat at ang kapayapaang yaon
ay sumapit sa akin.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home