Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

13. Panalanging Muslim Para sa Kapayapaan

Sa ngalan ni Allah,
ang mabunyi, ang maawain.
Papuri sa Panginoon ng Sanlibutan
na lumalang sa atin at lumikha sa atin
bilang mga tribu’t bansa
upang kilalanin natin ang isa’t isa, at
hindi kamuhiaan ang bawa’t isa.
Kung ang ating kaaway ay sumasandig
sa kapayapaan, tayo ri’y dapat sumandig
sa kapayapaan at sumampalataya sa Diyos,
sapagkat siya ang Panginoon na nakaririnig
at nakababatid ng lahat ng bagay.
At ang mga tagasunod ng Diyos ay yaong
Mga lumalakad sa ibabaw ng Daigdig
ng may pagpapakumbaba, at kung babatiin
natin sila, sinasabi natin, “SALAAM.”

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home