Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

12. Nagpapasalamat Kami, Para sa Araw na Ito

Para sa yumayabong na kadakilaan ng Sangnilikha, ng mga daigdig na kilala at ‘di kilala, mga kalawakang nasa ibayo ng mga kalawakan, na pumupuspos sa amin ng pagkamangha at sumusubok sa aming imahinasyon:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa marupok na planetang Lupa,
Sa tuwi-tuwinang paglaki at pagliit ng tubig,, sa kaniyang mga dapit-hapo’t pana-panahon :

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa ligaya ng buhay-tao,
Sa kaniyang mga hiwaga at sorpresa, mga pag-aasam at tagumpay :

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa aming komunidad, ang aming iisang nakaraan at pag-asa sa kinabukasan, ang aming kaisahan sa paglampas sa lahat sanhi ng hidwaan, ang aming galing na gumawa para sa kapayapaan at katarungan sa gitna ng galit at kaapihan:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa matatayog naming pangarap at mabunying adhikain, para sa pananampalatayang walang karahasan, sa pag-unawa ng mga pananaw na hindi namin ari:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa mga nagpagod at nagdusa para sa isang mundong higit na makatarungan, sa mga namuhay upang ang iba’y mamuhay rin ng may karangalan at kalayaan:
Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Para sa pantaong kalayaan at sagradong ritwal; para sa pagkakataong magpanibago at lumago, igiit ang nais at pumili:

Nagpapasalamat kami sa araw na ito.

Nananalangin kami na kami’y mamuhay hindi sa ilalim ng aming mga pangamba subalit ng aming pag-asa, hindi sa pamamagitan ng aming salita kundi ng aming mga gawa.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

thank you for these prayers

maning

8:06 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home