Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

11. Panalanging Para sa Kapayapaan 2

Ipadala Mo, O Panginoon,
ang kapayapaan Mong tumpak at walang maliw, nang ang kaluluwa nami’y magningas ng kapayapaan.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang kami’y mangatwiran, gumawa at magpahayag ng may pagkakasundo.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang kami’y maging malugod at mapagpasalamat sa
nag-uumapaw Mong biyaya.


Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang sa gitna ng hidwaan sa daigdig, madanas namin ang Iyong galak.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang mapagtiisan namin at mabata ang lahat, alang-alang sa Iyong awa at pagpapala.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, nang ang aming buhay ay maging pangitaing Makalangit, at nang sa Iyong liwanag, maglaho ang lahat ng karimlan.

Ipadala Mo, O Panginoon, ang Iyong kapayapaan, aming Ama at Ina, nang kaming Iyong mga supling sa Daigdig ay magkaisa bilang isang pamilya.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home