Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

10. Panalanging Para sa Paggalang sa Karapatang-Pantao

Siya, na pinahupa ang kaniyang maaalab na damdamin at pagnanasa, na nakaunawa sa kabuuan ng natatagong lihim ng Sanlibutan ; na nangaral ng mga turo sa Tamang Daan ng Pagpapalaya para sa kapakinabangan ng lahat sa paarang mapagpaubaya ; sa Kanya, na kinakanlungna ng malalim na debosyon, nawa’y ang diwa naming (kong) * ito ay manahan ng panghabam-panahon !

Huwag nawa kaming makasakit sa kahit na ano o sino’ng nilalang na may buhay ; huwag nawa kaming magpahayag ng anumang ‘di totoo ; at huwag nawa kaming mag-imbot ng kayamanan o asawa ng iba ! Palagi nawa kaming uminom ng matamis na inumin ng pagkakuntento ! Huwag nawa kaming matuwa sa pagmamataas o makadama ng galit kanino man ;

Ang mabuting kapalaran ng ibang tao’y huwag sanang maghatid sa amin ng pagkainggit : Nawa’y ang lahat ng aming pagnanasa ay para sa matapat at patas na pakikipagkapwa, at ang aming mga puso’y magalak sa paggawa ng mabuti para sa iba sa pamamagitan ng paggamit sa aming talinong pinakamagaling.

-- panalangin ni Dr. Jane Goodall
* maaaring pagpalitin ang ako at kami depende sa okasyon o dami ng nagdarasal.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home