Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

9. Panalangin sa Pagbubukas ng Pagtitipon

Panginoon, salain Mo ang aming mga isip sa anumang hindi kaaya-aya at kuro-kurong hindi mabait

Linisin Mo ang aming mga dila, sa mapapait na salita at pahayag na maaaring makasakit

Dalisayin Mo ang aming pusong maramdamin at mapagtanim ng galit,
alisin ang hindi banal at nagpapabanal

Pagaanin Mo ang aming mga kamay,
upang sapuhin namin ang mga balikat na may pasan at daupin ang mga palad na nanginginig

Tanggalin Mo ang puwing sa aming mga mata, nang kami’y malinaw na makakita sa pananaw at damdamin ng iba

Alisin Mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig,
Hindi lamang ang mga tinig subalit ang nagkukubling hinaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi

Gawin mong matalas ang aming mga pang-amoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mababangong pananalita at pagpapahayag

At saka pagkatapos ng pagtitipong ito, gabayan Mo ang aming mga hakbang
Nang matiyak naming ang landas na aming tinatahak ay yaong Iyong itinakda para sa aming mga yabag.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home