Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

7. Panalangin Para sa Nagsusulong ng Pagbabago sa Lipunan

Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos ng tumpak na paghihirap, kalituhan ng isip, tunggaliang-panloob at mga ‘di katiyakan, nang hindi tayo magmalaki na tayo ang makakapagbago sa ating lipunan.

Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos ng sapat na kabiguan, ng luha, ng gutom, ng pag-aalala at galit, nang hindi tayo makuntento sa maliliit nating mga tagumpay.
Nawa’y biyayaan tayo ng Diyos karanasan ng pagtatakwil at pagtanggi ng mga taong ating pinaglilingkuran at ipinaglalaban, nang manatili tayong mapagkumbaba na tayo’y mga tauhan at hindi ang mismong Tagapaglitas.

Nawa’y alipustain tayo ng ating mga kaaway, yanagin ang ating mga prinsipyo at pagpapahalaga upang malaliman nating maunawaan ang ating mga ipinaglalaban.

Nawa’y kutyain ng mga kaibigan at kapamilya ang ating mga pagpapagal at pakikipagtunggali, nang maranasan natin ang sugat ng mga tunay na manggagawang nag-iisa sa kanilang adhikain subalit buo ang puso at pag-asang makabuluhan ang ipinaglalaban.

Nawa’y sa wakas, makilala natin, na mautas man ang ating buhay, iinog ang mundo at tuloy ang pakikipagsapalaran, at hindi tayo lamang ang gumagawa para sa ikapagbabago ng ating bansa.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home