Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

8. Panalangin Para Matutong Umatras

Sa gitna ng laban, kung dehado ang ating kampo, hindi masama ang umatras nang panandalian…

Panginoon ng Kapayapaan at Diyos sa panahon ng Digmaan, turuan Mo kaming umatras
mula sa pakikipaglaban
At sandaling mamahinga, upang balikan
ang sinabak naming labanan

Nang sa gayo’y makita naming lubos
Kung saan kami mahina, at saan kami nagkulang
Kung saan kami nagmalabis at naging mga hangal

Matuto kaming umamin ng aming mga pagkakamali at pagmamatigas
Matuto kaming tanggapin ang aming mga naging kasalanan
Matuto kaming matuto sa aming mga naging kamalian

Upang maging mas mainam kaming tagapagtanggol, tagapagsalita, taga-akay ng aming kapwa.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home