Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

6. Panalangin ng Nalilito

Panginoon naming Diyos
Hindi namin alam kung saan kami patungo
Ni hindi namin naaaninag ang daan sa aming harap
At lalong hindi namin batid kung saan ito magwawakas.
Mas lalong di namin alam ang aming mga sarili,
At ang katotohana’y hayag: hindi ibig sabihin na sinusundan namin ang Iyong ibig ay nakasusunod nga kami
Subalit naniniwala kami na ang pagnanasang sundin Ka ay siya ngang
nakapagpapaligaya sa Iyo
Inaasam naming hindi kami makakakawa ng anumang lilihis sa pagnanasang iyon.
At batid namin na kapag ginawa namin ito, ihahatid Mo kami sa tamang landas
Kahit hindi namin nahahalatang ito nga ang nangyayari.
Kung gayon, magtitiwala kami sa Iyo magpakailanman
Na mangyari ma’t mukha kaming naliligaw at nasa lilim ng kamatayan
Hindi kami matatakot,
Sapagkat palagi Kang nasa sa amin,
At hindi mo kami iiwan
Upang harapin ang aming mga panganib nang nag-iisa.

--Halaw at salin sa Panalangin ni Tomas Merton (1915-1968).

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home