Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

5. Panalangin Para sa Kapayapaan

Panginoon, gawin Mo kaming daan ng iyong kapayapaan
Upang kung saan may alitan, magtanim kami ng pagmamahal
Kung saan may kapinsalaan, ng pagpapatawad
Kung saan may alinlangan, ng pananampalataya
Kung saan may kahinaang-loob, ng pag-asa
Kung saan may kadiliman, ng liwanag
Kung saan may kalungkutan, ng ligaya

O Makalangit na Guro, igawad sa amin ang biyaya na kami’y maghanap ng maaaruga at hindi ng sariling kapakanan;
na kami’y umunawa sa halip na unawain;
na kami’y magmahal sa halip na mahalin.
Sapagkat sa pagbibigay kami nakatatanggap.
Sa pagpapatawad kami nakasusumpong ng kapatawaran.
At sa pagkamatay sa sarili kami isinisilang sa buhay na walang hanggan. -- Panalangin ni San Francisco ng Assissi

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home