Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

1. Sapagkat Kami ay Iisa

Panginoong Maylikha ng lahat ng nakikita at ‘di nakikita, may buhay at pagmamalay at yaong mga wala
Tulungan Mo kaming maunawaan
Ang mga hiwaga ng Santinakpan
O kung hindi nama’y mamangha
sa kariktan ng Iyong dunong-paggawa:

Sapagkat kami ay iisa.

Makita sana namin sa aming kapwa
Ang aming mga kapatid na malaon nang
Nawawala sa aming piling
At ngayo’y nakabihis ng ibang balat
Nagsasalita ng ibang wika
at nananampalataya sa relihiyong banyaga:

Sapagkat kami ay iisa.

Madama sana namin ang tibok ng puso
ng bawat kapatid na Muslim, Katutubo at Kristiyano, sapagkat iisa ang dugo
na nananalaytay sa aming mga ugat at iisa ang espiritung bumubuhay sa aming mga kaluluwa:

Sapagkat kami ay iisa.

Maunawaan nawa namin ang daing ng pagdurusa, usalin man ito sa wikang Bisaya, Ilokano, Pampango, Tagalog, Bicol at iba pang lenggwahe sa bansa
at makilala namin ang tugon sa wika ng katarungan, pagkakaisa at pakikipagtulungan:

Sapagkat kami ay iisa.
Makasumpong nawa kami ng ginhawa sa kamay ng kapwa naming nagnanais makaranas ng malawakan at malalimang pagbabago sa aming lipunan—ang mga pulis sa kamay ng taum-bayan, ang mga guro sa mga mag-aaral, ang mga duktor sa mga maysakit, ang mga pari, madre, at imam sa kanilang kawan, ang mga lider sa kanilang nasasakupan:

Sapagkat kami ay iisa.

At sapagkat sa kahuli-hulihang pagsusuma, bagama’t iba’t iba ang aming pamamaraan at pananaw sa sari’t saring isyu ng aming lipunan, kami ay iisa sa layunin ng pagbabago sa bansa. At dito, kami’y naniniwala na kami’y ‘di nag-iisa.

3 Comments:

Blogger sonoftheprodigal said...

how about prayer for pagpupulong laban sa kahirapan?

5:00 PM  
Blogger Jeff Pioquinto,SJ said...

sorry this is jeff,sj nga pala.

5:00 PM  
Blogger Noel Y. Bava said...

ok i will compose some more. thanks for the suggestion

1:21 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home