Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

2. Kung Kami'y Nakalilimot

Kung dumarating ang mga panahong
inaari naming parang sa amin ang laban dito sa daigdig, patawarin Mo kami.

Kung nagagalak kami ng labis, dahil sa aming tingin, nakagagawa kami ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ng aming mga kakayahan, biguin Mo kami.

Kung nawawalan kami ng pag-asang mapagbago ang aming tahanan, paaralan, mga institusyong pribado at publiko, ang aming sambayanang Pilipino, palakasin Mo ang loob namin.

Kung labis-labis ang aming mga pag-aalala sa kabi-kabilang pagkakasakit, panghihina at pagpanaw ng aming mga kaalyado, pakalmahin Mo kami.

Kung itinuturing naming, tapos na ang aming mga gawa, sapagkat napagwagihan na namin ang mga maliliit naming pakikipagtunggali, iharap Mo kami sa higit na malaking pakikipaglaban.

Kung nanlalabo na ang aming paningin, at masyado kaming nakatuon sa pansarili naming mga sugat at suliranin, ipaalaala Mo sa amin ang aming mga kapatid na mas nahihirapan at nagdurusa.
Kung ginigiyagis kami ng takot at pangamba, tapikin Mo ang aming balikat at marahang sabihing ang laban ay sa Iyo at kami’y pawing tagasunod Mo.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home