Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

KALIPUNAN NG MGA PANALANGIN

para sa mga indibidwal at grupong nagsusulong ng kapayapaan at pambansang pagbabago

Panuto: Ang mga panalanging ito ay maaaring dasalin sa mga pagsisimula ng pagtitipon o pagkatos ng pagpupulong. Maaari ring dasalin ang mga ito sa pansariling pangangailangan. Kung gagamitin ang panalangin sa isang pangmaramihang grupo, iminumungkahi na magtalaga ng isang namumuno o tagapag-padaloy. Mas mainam kung may sapat na kopya para sa bawat kasapi. Maaaring dasalin ang mga panalangin ng salitan, sabayan o kaya’y ng tahimik na sabay-sabay na pagbasa sa una at may namumuno na babasa sa ikalawang ulit.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home