Prayers for Keeps in Filipino

ito ay koleksiyon ng mga panalangin na magagamit ng mga taong nasa gitna ng aksiyon sa pagsusulong ng kapayapaan at ikapagbabago ng ating lipunan. para ito sa mga aktibista, madre, pari, imam, estudyante, guro, sundalo, duktor, pulitiko atbp.

Gambalain Mo Kami, Panginoon

Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Malabis kaming nagagalak sa aming mga sarili
Kung naabot namin ang aming mga pangarap
Sapagkat nangarap kami ng napakababa
Kung nakarating kami nang ligtas
Sapagkat naglayag kami nang napakalapit sa pampang

Gambalain Mo Kami, Panginoon kung
Sa karangyaan ng mga bagay na aming pag-aari
Nawaglit ang aming uhaw
Sa tubig ng buhay;
Na nang kami'y humilig sa buhay,
Nahinto rin ang aming pag-aasam sa Walang Hanggan
At sa aming pagsisikap na magtayo ng panibagong daigdig
Hinayaan naming ang aming pananaw
Sa bagong Langit na magdilim.

Gambalain Mo Kami, Panginoon na mangahas ng buong tapang,
Na maglakbay sa higit na malalalim na karagatan
Na kung saan ang mga unos ay maghahayag ng iyong pagka-Panginoon;
Kung saan, mawala man sa aming balin-tataw ang mga lupa,
Matatagpuan naman namin ang mga bituin.

Hinihiling namin, Sa Iyo, na itulak patungo
sa mga hangganan ng abot-tanaw ang aming mga pag-asa;
At ihatid kami sa hinaharap
Na may lakas, tapang, pag-asa at pag-ibig.

--panalangin sinasabing katha ni Sir Francis Drake, 1577

2 Comments:

Anonymous RJ Abada said...

salamat, magagamit ko ang mga panalangin na ito. eksakto, naghahanap ako ng mga panalangin sa tagalog para sa katarungan at kapayapaan.

Ka Berto
rjabada@yahoo.com.ph

4:45 AM  
Blogger Maria M. said...

Hi! Can you publish a copy of community prayer in Filipino?

4:57 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home